اجرای آسمان نما

بازدید تنی چند از سر گروه های درسی اداره آموزش و پرورش از آسمان نمای خانه نجوم

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه تنی چند از سرگروه های آموزشی اداره آموزش و پرورش از آسمان نمای دیجیتال خانه نجوم بازدید به عمل آوردند.

ادامه متن »