اجرای آسمان نما

بازدید سرگروه های علوم اجتماعی، اقتصاد، روانشناسی، جغرافیا و مشاوره استان و مناطق و نواحی از آسمان نما خانه نجوم

۲۲ اردیبهشت به دعوت سرگروه های علوم اجتماعی گروه های علوم اجتماعی، اقتصاد، روانشناسی، جغرافیا،مشاوره استان اصفهان و مناطق و نواحی استان در برنامه ای یک ساعته در دو گروه بازدید ای از گنبد بادی آسمان نما بعمل آوردند.  

ادامه متن »

آسمان نما خانوادگی میزبان خانواده بزرگوار پیرمرادیان

آسمان نما نه فقط مختص مدارس بلکه برای هر غشری مناسب است. سانس های خانوادگی فرصتی مناسب برای حضور خانواده کنار هم زیر گنبد آسمان است. هم دیدارها تازه می گردد و هم لذت از آسمان کنار خانواده دو چندان می شود.

ادامه متن »