بازدید مسئولین، ارگان ها و سازمان ها

بازدید سرگروه های علوم اجتماعی، اقتصاد، روانشناسی، جغرافیا و مشاوره استان و مناطق و نواحی از آسمان نما خانه نجوم

۲۲ اردیبهشت به دعوت سرگروه های علوم اجتماعی گروه های علوم اجتماعی، اقتصاد، روانشناسی، جغرافیا،مشاوره استان اصفهان و مناطق و نواحی استان در برنامه ای یک ساعته در دو گروه بازدید ای از گنبد بادی آسمان نما بعمل آوردند.  

ادامه متن »

بازدید تنی چند از سر گروه های درسی اداره آموزش و پرورش از آسمان نمای خانه نجوم

در تاریخ ۱۴ بهمن ماه تنی چند از سرگروه های آموزشی اداره آموزش و پرورش از آسمان نمای دیجیتال خانه نجوم بازدید به عمل آوردند.

ادامه متن »