دوره های آموزشی

دوره های غیر حضوری

همواره علاقه مندان زیادی هستند که به دلیل دوری راه یا نداشتن زمان مناسب، یادگیری نجوم را به آینده موکول کرده اند و همیشه منتظر فرصتی در فرداها بودند که مشکل دوری راه یا نداشتن زمان کافی حل شود، در حالی که در خیلی موارد شاید هیچ وقت آن فردای ایده آل نرسد. امروزه دوره های غیر حضوری طراحی شده است تا این دسته از دوستان هم بتوانند در منزل و در زمان دلخواهشان به یادگیری نجوم مشغول شوند.

خانه نجوم نیز به منظور سهولت علاقه مندان نجوم در دوره های آموزشی، علاوه بر برگزاری دوره ها به صورت حضوری، تعدادی از دوره های آموزشی را به صورت غیرحضوری بر گزار می کند.